Zapraszamy do korzystania z naszych usług klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze, urzędy organów administracji państwowej i samorządowej, spółdzielnie mieszkaniowe oraz każdy podmiot któremu potrzebny jest operat szacunkowy.

Wyceniamy nieruchomości: grunty, budynki, lokale, prawa do nieruchomości.


Rzeczoznawca Majątkowy
Jadwiga Lewandowska

Wyceniamy dla różnych celów miedzy innymi:

  • bankowych
  • ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości
  • podziałów majątku w sprawach o zniesienie współwłasności, rozwodowych, działach spadku
  • oszacowanie odszkodowania przy wywłaszczaniu nieruchomości np. pod drogi
  • oszacowanie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu
  • oszacowanie dla potrzeb zobowiązania podatkowego należnego Urzędowi Skarbowemu
  • ustalenia należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji
  • opinia o nieruchomości
  • inne cele dla których potrzebne jest oszacowanie wartości nieruchomości